หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายชนะ จุฬานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
   
 
 
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 
 
 
 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 24 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 30 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 7 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 39 
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 41 
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ [ 2 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 90 
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 80 
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 138 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีผ๔ู้ผ่า [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 88 
ประชาสัมพันธ์สาร วัน อปพร ประจำปี 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 59 
ประกาศ มาตราการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 14 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 66 
ประชาสัมพันธ์การประเมินหน่วยงานภาครัฐ [ 10 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 105 
การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสียงภัยพายุฤดูร้อนและพายุหมุนเขตร้อน [ 10 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 78 
ประกาศปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ [ 2 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 99 
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 156 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์ [ 23 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 86 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานก้วยความสุจริต [ 14 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 134 
 
 
ประมาณราคากลางโครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านซับป่าพลูใหม่ [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 422 
ประมาณราคากลางโครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านซับป่าพลู [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 394 
ประมาณราคากลางโครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 368 
 
การสำรวจที่ดินสาธารณะประโยชน์ [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ประกาสคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ประกาสคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
แจ้งประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
แจ้งประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 (ฉบับเพิ่มเติม). [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565) [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
การจัดเวที สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2565) [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอา่ยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2565) [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงใหาดไทย ครบรอบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 53 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับตรง [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 52 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 42 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 40 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. งวดที่ 2/2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 65 
แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับคดีของศาลปกครอง [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
 
 
 
แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2027  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2036  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2034  [ 4 ก.ค. 2565 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (18 พ.ค. 2565)    อ่าน 34  ตอบ 0  
การอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. (24 ก.พ. 2565)    อ่าน 111  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่างครับ (22 ส.ค. 2564)    อ่าน 267  ตอบ 0  
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (20 ก.ค. 2564)    อ่าน 378  ตอบ 1  
ทะเบียนพาณิชย์ (6 พ.ค. 2564)    อ่าน 329  ตอบ 1  
 
 
 
 
    
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ป่าอ้อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

facebook
อบต.ป่าอ้อ

facebook
อบต.ป่าอ้อ
อบต.ป่าอ้อ