หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 
 
Facebook อบต.ป่าอ้อ [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 183 
ประชาสัมพันธ์รับโอนนย้าย [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 231 
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 224 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 208 
ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 206 
เชิญลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูู้สูงอายุ [ 24 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 325 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภับพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 216 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุูกสร้าง [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 217 
แนวทางในการดำเนินการขับเคล่ือน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโ [ 15 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 195 
ประกาศสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 201 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 215 
ประกาศบัญชีกำหนดราคา [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
 
 
ประมาณราคากลางโครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านซับป่าพลูใหม่ [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 259 
ประมาณราคากลางโครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านซับป่าพลู [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 241 
ประมาณราคากลางโครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 221 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
มาตรการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพักชำระต้นเงินกู้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการบันทึกบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. งวดที่ 3 ด่วนที่สุด [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ด่วนที่สุด [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาแผนงานด้านสาธารณสุขเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการของกันเงินงบปี64 ไว้เบิกเหลื่อมปี [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 72 
โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ อุทัยธานี จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 42 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 51 
ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 51 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
ส่่งสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 45 
ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท. ด่วน [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 59 
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 51 
ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ด่วนที่สุด [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 57 
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 48 
แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมการทำเครื่องกำจัดเศษอาหารในครัวเรือนแบบ 2 in 1 ด่วนที่สุด [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 55 
การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็๋งของเศรษฐกิจฐานราก(ด่วนที่สุด) [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 135 
แจ้งเลื่อนกำหนดการตัดสินและพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
 
 
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กม. มท 0804.3/ว1944  [ 16 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2054 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามตำแหน่งว่างครับ (22 ส.ค. 2564)    อ่าน 33  ตอบ 0  
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (20 ก.ค. 2564)    อ่าน 144  ตอบ 1  
ทะเบียนพาณิชย์ (6 พ.ค. 2564)    อ่าน 114  ตอบ 1  
 
 
    
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ป่าอ้อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล