หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายชนะ จุฬานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
   
 
 
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 
 
 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 10 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.1/2 ) ประจำปี พ.ศ.2566 ตาม [ 26 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 23 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่้วนตำบลป่าอ [ 16 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 25 
ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 34 
แจ้งให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ อันต้องเสียภาษีป้า [ 21 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 60 
ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมท้องถิ่น [ 15 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 85 
เเจ้งประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ. 2566 และขอใช้ท [ 14 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 67 
บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี ปี 2566-2569 จังหวัดอุทัยธานี [ 2 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 106 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งป [ 28 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 81 
ประกาศเกณฑ์กำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนกลางประจำปี 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 78 
ประกาศบัญชีรายการที่ิดินและสิ่่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)กรณีเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรา [ 18 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 65 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2566 [ 17 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 94 
วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 142 
ประชาสัมพันธ์ร้านค้าพาริชย์รอบ 2 [ 26 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 129 
การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน [ 16 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 124 
 
 
ประมาณราคากลางโครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านซับป่าพลูใหม่ [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 528 
ประมาณราคากลางโครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านซับป่าพลู [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 507 
ประมาณราคากลางโครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 473 
 
อัตราค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 5 
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 10 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการดำเนินโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 16 
ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำ (ครู ก) ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านสุขภาพ (4D) ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 11 
แนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 20 
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 12 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับ อปท. สำหรับประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 37 
ขอเชิญประขุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 55 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 61 
ติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 44 
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 46 
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 48 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งวดที่1) [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 62 
ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566 ด่วนที่สุด [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 63 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 44 
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท. ด่วนที่สุด [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 55 
 
 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 3 ก.พ. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
เตาเผาเซรามิก มหาโชคเตาอุตสาหกรรม (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 40  ตอบ 0  
การอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 425  ตอบ 1  
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (18 พ.ค. 2565)    อ่าน 189  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่างครับ (22 ส.ค. 2564)    อ่าน 414  ตอบ 0  
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (20 ก.ค. 2564)    อ่าน 518  ตอบ 1  
ทะเบียนพาณิชย์ (6 พ.ค. 2564)    อ่าน 446  ตอบ 1  
 
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
แบบคำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ แบบคำร้องทั่วไป (ขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค)
 
 
 
    
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ป่าอ้อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

facebook
อบต.ป่าอ้อ

facebook
อบต.ป่าอ้อ
อบต.ป่าอ้อ