หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
รางวัลที่ภาคภูมิใจ อบต.ป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 
 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุูกสร้าง [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี [ 15 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
แนวทางในการดำเนินการขับเคล่ือน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโ [ 15 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
คู่มือประชาชน [ 15 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2563 [ 29 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 58 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 84 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 91 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 71 
แผนพัฒนาบุคลากร [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 83 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 74 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 72 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 80 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 69 
 
 
ประมาณราคากลางโครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านซับป่าพลูใหม่ [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
ประมาณราคากลางโครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านซับป่าพลู [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
ประมาณราคากลางโครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
 
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด [ 20 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 114 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ งวดที่ 1 (ด่วนที่สุด) [ 5 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 210 
การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) [ 1 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 290 
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน 0023.3/ว 2069 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 159 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น (INFO ระบบใหม่) [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
การเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 44 
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 49 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 73 
ซักซ้อมเเนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 55 
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 83 
การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ.2563 สำหรับสนับสนุนงบดำเนินขอสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟ) ครั้งที่ 3 (ด่วนที่สุด) [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 81 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้ ด่วนที่สุด [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 38 
อบรมหลักสูตรออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฟรี [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 61 
การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการเเพทย์แผนไทยของชาติ [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 49 
ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย เเละระเบียบที่เกี่ยข้องในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม เเละระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 56 
เเต่งตั้ง (ย้าย) เเละเปลี่ยนตำเเหน่งพนักงานสถานธนานุบาล [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 37 
มาตรการลดความเสี่ยงการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 57 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมุลเพื่อจัดทำรายงานการประเมิณผลกระทบฯ [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 54 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2563 (ด่วนที่สุด) [ 20 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 106 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ เดือน มีนาคม 63 [ 20 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 109 
 
 
 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
ขออนุญาตแนะนำสมุนไพรเจียว * * * ้หลานป่า (10 มี.ค. 2563)    อ่าน 21  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 4425  ตอบ 0  
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 207  ตอบ 0  
แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 234  ตอบ 0  
เครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมสามารถพิมพ์ต้นขั้วได้ (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 545  ตอบ 0  
หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 478  ตอบ 0  
อยากย้าย (25 เม.ย. 2559)    อ่าน 533  ตอบ 0  
ข้าวไรซเบอร์รี่ (11 ส.ค. 2558)    อ่าน 3891  ตอบ 12  
งานสืบสานประเพณีทำบุญลานทำขวัญข้าว ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (30 เม.ย. 2558)    อ่าน 2492  ตอบ 6  
เชิญชิมมะปรางหวาน จากสวนพอเพียง ตำบลป่าอ้อ (30 มี.ค. 2558)    อ่าน 1442  ตอบ 3  
หัวหน้าสำนักงานปลัดยังว่างอยู่ใหม (2 ก.พ. 2558)    อ่าน 1575  ตอบ 6  
เชิญร่วมลอยกระทง วัดเขาวงศ์ หมู่ 11 ตำบลป่าอ้อ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 743  ตอบ 0  
โครงการคืนความสุขให้ประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (4 ก.ค. 2557)    อ่าน 1929  ตอบ 3  
โบนัส (22 มิ.ย. 2557)    อ่าน 732  ตอบ 5  
วัดป่าอ้อจะมีการเททองหล่อพระวันที่ 12-14 เม.ย 57 หรอค่ะ (21 เม.ย. 2557)    อ่าน 929  ตอบ 1  
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 911  ตอบ 0  
ลูกดกมาก (28 มี.ค. 2557)    อ่าน 794  ตอบ 1  
เมื่อไรลูกจ้างอปท.จะได้รับโบนัสกับเค้าบ้าง (19 มี.ค. 2557)    อ่าน 1828  ตอบ 1  
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เปิดจองเหรียนหลวงปู่สังวาล ธัมมสาโร รุ่น 1 (20 ก.พ. 2557)    อ่าน 1014  ตอบ 2  
คิดฮอดสาวป่าอ้อ เราควรทำอย่างไร (20 ก.พ. 2557)    อ่าน 903  ตอบ 2  
 
 
    
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ป่าอ้อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล