หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
รางวัลที่ภาคภูมิใจ อบต.ป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 
 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภับพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุูกสร้าง [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี [ 15 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 27 
แนวทางในการดำเนินการขับเคล่ือน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโ [ 15 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
คู่มือประชาชน [ 15 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 43 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2563 [ 29 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 70 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 93 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 102 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 82 
แผนพัฒนาบุคลากร [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 91 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 84 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 84 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 90 
 
 
ประมาณราคากลางโครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านซับป่าพลูใหม่ [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 43 
ประมาณราคากลางโครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านซับป่าพลู [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 39 
ประมาณราคากลางโครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 42 
 
ขอเชิญประชุมพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 68 
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามหนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน 0023.3/ว 3748 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 202 
การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 30 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 120 
ขอเยี่ยมติดตามการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังเเละป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเภทสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด่วนที่สุด [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 108 
การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 142 
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐาานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านระบบ CITIZENinfo ด่วนมาก [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ขอให้ตรวจสอบเเละเเก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ด่วนที่สุด [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเเนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
เเจ้งกำหนดการพิธีมอบรางวัลประจำปี 2562 ของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
การมอบโล่เเละเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นเเบบเเละโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนมาก [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
การคัดเลือกนักเรียน เเละสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2563 ด่วนมาก [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นเเบบอาหารกลางวันในโรงเรียน เเละสุดยอดโรงเรียนต้นเเบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
การประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียเเละเเปซิฟิก(เอสแคป) สมัยที่ 76 [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่7 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 56 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่7 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่7 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 71 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่7 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
 
 
 
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานข้อมูลการสำรวจสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2358  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคลสำหรับธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2369  [ 7 ส.ค. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการและสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมและการสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2328  [ 7 ส.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
ขออนุญาตแนะนำสมุนไพรเจียว * * * ้หลานป่า (10 มี.ค. 2563)    อ่าน 34  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 4448  ตอบ 0  
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 224  ตอบ 0  
แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 283  ตอบ 0  
เครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมสามารถพิมพ์ต้นขั้วได้ (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 669  ตอบ 0  
หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 496  ตอบ 0  
อยากย้าย (25 เม.ย. 2559)    อ่าน 545  ตอบ 0  
ข้าวไรซเบอร์รี่ (11 ส.ค. 2558)    อ่าน 3947  ตอบ 12  
งานสืบสานประเพณีทำบุญลานทำขวัญข้าว ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (30 เม.ย. 2558)    อ่าน 2510  ตอบ 6  
เชิญชิมมะปรางหวาน จากสวนพอเพียง ตำบลป่าอ้อ (30 มี.ค. 2558)    อ่าน 1456  ตอบ 3  
หัวหน้าสำนักงานปลัดยังว่างอยู่ใหม (2 ก.พ. 2558)    อ่าน 1595  ตอบ 6  
เชิญร่วมลอยกระทง วัดเขาวงศ์ หมู่ 11 ตำบลป่าอ้อ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 757  ตอบ 0  
โครงการคืนความสุขให้ประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (4 ก.ค. 2557)    อ่าน 1947  ตอบ 3  
โบนัส (22 มิ.ย. 2557)    อ่าน 756  ตอบ 5  
วัดป่าอ้อจะมีการเททองหล่อพระวันที่ 12-14 เม.ย 57 หรอค่ะ (21 เม.ย. 2557)    อ่าน 937  ตอบ 1  
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 918  ตอบ 0  
ลูกดกมาก (28 มี.ค. 2557)    อ่าน 804  ตอบ 1  
เมื่อไรลูกจ้างอปท.จะได้รับโบนัสกับเค้าบ้าง (19 มี.ค. 2557)    อ่าน 1846  ตอบ 1  
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เปิดจองเหรียนหลวงปู่สังวาล ธัมมสาโร รุ่น 1 (20 ก.พ. 2557)    อ่าน 1028  ตอบ 2  
คิดฮอดสาวป่าอ้อ เราควรทำอย่างไร (20 ก.พ. 2557)    อ่าน 915  ตอบ 2  
 
 
    
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ป่าอ้อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล