หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 


 
นายพิชิต ใบเนียม
ประธานสภาฯ สมาชิกภา อบต.หมูที่ 4
0989851457
 


 
นายจะเด็จ สมจิตร์
รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
0860009453


 
นายธเนตร ตาลวิลาส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
0861434937
 
 


นายสมเกียรติ สายทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
0872079213


นายธีระชัย ก้อนทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
0808408211


นายเกษม ศรีจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
0860279856


นายสุพจน์ สดศรี
สมาชิก อบต.หมู่ 3
0801180678


นางนรินทร รัตนวิชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
0892673825


นายสราวุธ อินสละ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
0890237474


นายสมพงศ์ พูลทาทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
0808430822


นายอรรถ เพ็ชรนิล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
0824036404


นางสาวศิริรัตน์ นวนฉวี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
0931931037


นายมานะ จันทร์ฉาย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
0907917040


นายชอุ้ม นกเอี้ยง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
0870170037


นายชนะ จุฬานนท์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
0899065041