หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายชนะ จุฬานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 


 
นายพิชิต ใบเนียม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0989851457
 


 
นายอรรถฤทธิ์ เพ็ชรนิล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 0956271893


 
นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภา
โทร : 0817070592
 
 


นายชาญ วระคุธ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0931703596


นายณรงค์ ขุนทาระ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0898800323


นางเอื้องผึ้ง แสงศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0612833696


นางน้ำทิพย์ กันณาลักษ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 0890492332


นางรัตติยากร ขาวจันทร์
สมาชิก อบต. หมูที่ 6
โทร : 0932983194


นางประไพ น้อยพลทัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0811707825


นางสาวอรพินท์ คำพันธ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 0881752475


นางจำรูญ อภัยนุช
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 0934757915


นายไวยวุฒิ นาคเทศน์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 0852399258