หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
รางวัลที่ภาคภูมิใจ อบต.ป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
 

โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน
 
โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน  
 

โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน  
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้อยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้
ที่เหลือให้คงอยู่ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สำหรับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยการปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพป่าเสื่อมโทรม เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่ต้นน้ำลำธาร ฯลฯ และการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น เช่น บริเวณโรงเรียน วัด สถานที่ราชการ ฯลฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้น ๆ ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม จะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีใจรักต้นไม้รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างๆรู้สึกปิติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งการทรงงานด้านการเกษตร การชลประทาน การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ จึงได้จัดทำโครงการ รักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเป็นการร่วมมือร่วมใจของข้าราชการ หน่วยงานราชการต่าง ๆ และราษฎรในท้องถิ่น ในอันที่จะช่วยกันทำความดีทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมด้วยการปลูกต้นไม้

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2561 เวลา 14.28 น. โดย คุณจิตติมา โกมล

ผู้เข้าชม 202 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย