หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
รางวัลที่ภาคภูมิใจ อบต.ป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  (จังหวัด อุทัยธานี)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/17

ลำดับภาพที่ 2/17
จำหนายข้าวไรซเบอรี่
ลำดับภาพที่ 3/17
เตาเผาถ่าน
ลำดับภาพที่ 4/17
เตาปิ้งย่างประสิทธิภาพสูง ไร้ควัน
ลำดับภาพที่ 5/17
บายศรีงานพิธีต่างๆ
ลำดับภาพที่ 6/17
น้ำส้มควันไม้
ลำดับภาพที่ 7/17
ชะลอมไม้ไผ่
ลำดับภาพที่ 8/17
พริกแกง พริกลาบ รสเด็จ
ลำดับภาพที่ 9/17
ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
ลำดับภาพที่ 10/17
น้ำหมัก ฮอร์โมนพืช
ลำดับภาพที่ 11/17
น้ำยาล้างจาน
ลำดับภาพที่ 12/17
ประดับธงแสดงความจงรักภักดี ๕ ธันวาคม๕๗
ลำดับภาพที่ 13/17
เกี่ยวข้าวไรซเบอรี่
ลำดับภาพที่ 14/17
เครื่องทำความสะอาดข้าว
ลำดับภาพที่ 15/17
ข้าวไรซเบอรี่
ลำดับภาพที่ 16/17

ลำดับภาพที่ 17/17
<<
>>
X
 

 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 
คำโฆษณา : ข้าวสุขภาพ ท่านเป็นยา
 
ประเภท OTOP : ข้าวไรซเบอรี่ ข้าวสินเห็ก อื่นๆ
 
รายละเอียด : เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลป่าอ้อ (ศูนย์ประสานงาน) วัตถุประสงค์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชีวภาพครบวงจร ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชีวภาพครบวงจร ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ กลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรแนวอินทรีย์ ชีวภาพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้หลักคุณธรรมนำชีวิต มีศีล ๕ เป็นพื้นฐาน ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาคนพัฒนาอาชีพ ให้ก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ๑. สนองรับปรัชญาแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒. ทำการเกษตรแนวอินทรีย์ ชีวภาพ ไร้สารพิษ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ๓. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารอินทรีย์ ชีวภาพ ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ๔. รณรงค์ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนทั่วไป ลดละเลิกอบายมุกทุกชนิด เช่น เหล้า / บุหรี่ การพนันและสารเสพติดทุกชนิด ๕. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกันสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน ๖. เผยแพร่ฝึกอบรม เกษตรอินทรีย์ ชีวภาพ กสิกรรธรรมชาติ กสิกรรมไร้สารพิษ พลังงานชุมชน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับแผ่นดิน ๗. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ / ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง, เตาปิ้งย่างไร้ควัน, อื่นๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพในชุมชน และการพึ่งพาตนเอง ๘. ประสานงานจัดการผลผลิต ทำแผน สร้างเครือข่ายให้สามารถผึงพาซึ่งกันได้อย่างพอเพียง ๙. จัดสวัสดิการ/หาทุนเพื่อให้สมาชิกนำไปพัฒนาการประกอบอาชีพ ตามความเหมาะสม ๑๐. ประสานการทำงานร่วมกับ ส่วนราชการ ภาครัฐ และองค์กรเอกชน ๑๑. ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก ๑๒.รับฝากเงินถือหุ้นจากสมาชิก ที่ตั้งกลุ่มฯ ๖๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๖๐ โทร. ๐๘-๗๐๙๙-๓๔๘๙, ๐๘-๑๐๓๙-๑๓๑๓
 
ราคา : บาท
 
ผลิตโดย :
 
ติดต่อ : โทร.081-0391313
 
ผู้เข้าชม 776 ท่าน