หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายชนะ จุฬานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
แบบประเมินความเสี่ยงความทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขอองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2558 [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์พ.ศ.2558 [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ.2558 [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 88  
 
ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดหลักสูตรพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่น [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)     2      3