หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายชนะ จุฬานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒) [ 12 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 105  
 
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒) [ 12 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 100  
 
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒) [ 12 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔)) [ 12 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 91  
 
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗)) [ 12 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 102  
 
กฎหมายกระจายอำนาจ [ 12 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 94  
 
  (1)