หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายชนะ จุฬานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 

ถนนลูกรังและถนนดินภายในหมู่บ้าน จำนวน 59 สาย

ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 34 สาย

ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 สาย

ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน 28 สาย
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ      

ลำคลอง , เหมือง จำนวน 7 สาย

บึง , หนองและอื่น ๆ จำนวน 15 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น      

ฝาย จำนวน 6 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 6 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 8 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง
 
   

มีที่ดินเหมาะแก่การเกษตรและปศุสัตว์ - มีภูเขาที่เป็นแหล่งแร่หลายชนิด เช่น แร่หินอ่อน

มีภูเขาที่เป็นแหล่งแร่หลายชนิด เช่น แร่หินอ่อน แร่ฟอตเฟตและ แร่หินแกรนิต ในหมู่ที่ 3,6,8

มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์

แหล่งน้ำ มีอ่างเก็บน้ำบ้านเขาวงและอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวิ่ง

แรงงาน มีประชากรอยู่ในวัยแรงงาน จำนวนร้อยละ 38 ของประชากรทั้งหมด

ผลผลิต ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเอื้อต่อการอุตสาหกรรมแปรรูปทางเกษตรกรรม

มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวิ่ง อ่างเก็บน้ำเขาวง ถ้ำเขาฆ้องชัยและถ้ำต่าง ๆ อีกมากมาย