หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายชนะ จุฬานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 
 
สภาพสังคมในตำบลป่าอ้อมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ มีความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 

วัด จำนวน 7 แห่ง

สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง
         

โรงเรียนประถมศึกษา (ป. 1 – ป. 6) 5 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส (ป. 1 – ม. 3)
    จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา
(ม. 1 – ม. 6)
จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง
 
 

ที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง

ตำรวจชุมชนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
         
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง คือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับป่าพูล
    ตั้งอยู่ที่หมู่ 6
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ 100%