หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัด อบต. ป่าอ้อ
(นักบริหารงานท้องถิ่น)


นางโสภา พุ่มน้อย
รองปลัด อบต.ป่าอ้อ
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายดิเรก พัดเปรม
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)


นางโสภา พุ่มน้อย
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายดิเรก พัดเปรม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสราวุธ อินทร์เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา)