หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายชนะ จุฬานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัด อบต. ป่าอ้อ
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
โทร : 0817070592


นางโสภา พุ่มน้อย
รองปลัด อบต.ป่าอ้อ
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
โทร : 0818870446
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวขวัญจิตร บัวทอง
นักทรัพยกรบุคคล ชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0810392713


นางโสภา พุ่มน้อย
รองปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0818870446


นายสาธิต ผุดผ่อง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0817854325


นายสราวุธ อินทร์เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา)
โทร : 0878507794