หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 


นางโสภา พุ่มน้อย
รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น)


นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)
 
สำนักงานปลัด
 


ว่างนางสาวขวัญจิตร บัวทอง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายนิติพล เทพกาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


ว่าง
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวศุภดา โชคประสิทธิ์คำ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจันทร์ทิพย์ บุญภูมิ
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน