หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
รางวัลที่ภาคภูมิใจ อบต.ป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
 ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
 


นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)


นางโสภา พุ่มน้อย
รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 
สำนักงานปลัด
 


นายดิเรก พัดเปรม
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)


นางสาวขวัญจิตร บัวทอง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


จ่าสิบเอกชาญ อินทรีย์สังวร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นายนิติพล เทพกาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


นางสาวเบญจรัตน์ คันศร
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ


นางสาวศุภดา โชคประสิทธิ์คำ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจันทร์ทิพย์ บุญภูมิ
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน