ท่านต้องการให้ อบต.ป่าอ้อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 139 )
37.07%
ด้านสาธารณูปโภค ( 125 )
33.33%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 103 )
27.47%
การบริการประชาชน ( 8 )
2.13%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%