หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าอ้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายชนะ จุฬานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 
การอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัด สพฐ.
การอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัด สพฐ.
  


การอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัด สพฐ.
หลายคนทั้งสังกัด อปท. และ สพฐ.ต่างก็กังขา ในแนวทางปฏิบัติเรื่องการอุดหนุนของท้องถิ่นแต่ละแห่งที่ไม่เหมือนกัน ความจริงแล้ว ไม่ว่าท้องถิ่นใดใช้ระเบียบปฏิบัติตัวเดียวกัน แต่เข้าใจไปคนละอย่างสองอย่าง จึงทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
        ฝ่าย สพฐ. ก็สงสัยว่าทำไม อปท. จึงไม่อุดหนุนโรงเรียนโรงเรียนของ สพฐ. ทั้งๆ ที่อยู่ในพื้นที่ของ อปท. นั้น ฝ่าย อปท. เองก็อยากอุดหนุน เพราะเด็กนักเรียนเหล่านั้นเป็นเด็กของท้องถิ่นทั้งนั้น  ไม่มีผู้นำท้องถิ่นคนไหนที่มองเห็นลูกของตนเองขาดแคลนแล้วไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ
        แล้วติดขัดอยู่ตรงไหน คำตอบอยู่ที่ทุกกระทรวงต่างก็ได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณกันมาเพื่อพัฒนาลูกๆ ของตนเอง ตามสัดส่วนของคน ที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาเรียบร้อยแล้ว แต่ สพฐ. ดูแลได้ไม่ทั่วถึง เพราะมีลูกมาก การที่มาขอรับการอุดหนุนจาก อปท. อีก เท่ากับ อปท. ไม่ได้เลี้ยงลูกตัวเองให้อิ่มก่อน แต่กลับเอาไปเลี้ยงลูกคนอื่น ทางกระทรวงต้นสังกัดจึงออกระเบียบมาเพื่อป้องกันการจ่ายงบประมาณที่ซ้ำซ้อน โดยมีหน่วยงาน สตง. เป็นผู้ตรวจสอบการใช้เงินให้ถูกต้องอีกสำทับหนึ่ง
มีหนังสือที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือ.
1. มท 0893.3/ว 0020 ลว 6 มกราคม 2552 เรื่อง การอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. มท 0898.2/ว 2611 ลว 4 สิงหาคม 2547 เรื่อง ตั้งงบรายจ่ายและการใช้จ่ายงบหมวดเงินอุดหนุน อปท.
เพิ่มเติม
3. มท 0808.2/ว3616 ลว. 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        นับแต่นี้ไป อปท.สามารถอุดหนุน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้ ตั้งแต่ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าจ้างครูที่ขาดแคลน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยกเว้นที่ค่าดินสิ่งก่อสร้าง เพราะ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ มาตรา 60 (4) ระบุไว้ชัดเจนว่า งบลงทุนเป็นหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น จึงไม่ใช่หน้าที่ของท้องถิ่นที่จะต้องอุดหนุนเรื่องที่ดินสิ่งก่อสร้าง ผู้เขียนขอนำเสนอแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง ซึ่งมีขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุ่งยากสำหรับผู้ขอรับงบอุดหนุน จาก อปท. แต่เพื่อลดความกดดันและการทำผิดระเบียบฯ จึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
        1. โรงเรียนที่จะขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. ต้องเขียนโครงการระบุวัตถุประสงค์โดยละเอียดว่าต้องการเงินไปทำอะไร จำนวนเท่าไร
        2. โรงเรียนต้องนำโครงการดังกล่าวฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขอความเห็นชอบ (โดยแนบหลักฐานรายงานการประชุมให้ อปท. ด้วย)
        3. โรงเรียนต้องเสนอโครงการดังกล่าวไปยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อยืนยันว่าเขตพื้นที่ ไม่มีงบประมาณสนุนสนุนจริง (โดยแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ให้ อปท. ด้วย)
        4. โรงเรียนนำโครงการดังกล่าว ไปขอรับการอุดหนุนจาก อปท. ล่วงหน้า 1 ปี (ส่งประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี)
        5. อปท.นำโครงการดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษาของ อปท. นั้นๆ ถ้าไม่ผ่านก็ตกไป ถ้าผ่าน
        6. อปท. จะนำใส่ไว้ในแผนพัฒนา อปท. 3 ปี และตราเป็นเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
        7. โรงเรียนทำหนังสือขออนุมัติรับการอุดหนุน(ใช้เงิน) หลังจากที่เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติมีผลบังคับใช้
        8. เมื่อโรงเรียนนำงบประมาณไปใช้แล้ว เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โรงเรียนต้องรายงานการใช้งบประมาณโดยละเอียด พร้อมภาพประกอบ หากงบประมาณเหลือจ่าย ต้องส่งคืน อปท.
        9. หากตรวจพบว่าโรงเรียนนำงบประมาณไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการฯ อปท. สามารถเรียกเงินคืนได้
        10. เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เมื่อ สตง. ตรวจสอบและเกิดข้อสงสัย อปท. จะชี้นำให้ สตง. ลงไปตรวจสอบ ณ โรงเรียนนั้นได้เช่นกัน
       ต่อไปนี้  อปท. ทั่วประเทศ คงไม่ตกเป็นจำเลยของ สพฐ. ที่กล่าวหาว่า อปท. ไม่อุดหนุน ก่อนที่จะคิดในสิ่งที่เป็นลบ โปรดเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้าง ว่าทุกกระทรวงเขาก็มีระเบียบและแนวทางปฏิบัติของเขาเหมือนกัน จงช่วยเหลือตนเองก่อนที่จะให้ผู้อื่นช่วยเหลือ
CR: จินตนา คงเหมือนเพชร  นักบริหารการศึกษา  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต

เขียนโดย   คุณ อบต.ป่าอ้อ
วันที่ 24 ก.พ. 2565 เวลา 13.58 น. [ IP : 182.53.132.14 ]
https://sites.google.com/view/ceramic-furnace/?pli=1

เขียนโดย   คุณ ธำมรงค์
วันที่ 17 ธ.ค. 2565 เวลา 23.19 น. [ IP : 184.82.99.197 ]
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์   เลือกไฟล์ 
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  (1)